Opfordring Bryd loven

I de seneste årtier har folketinget vedtaget flere og flere love der fremmer kontrol og overvågning af os som borgere. Det er efter min opfattelse i strid med ånden i grundloven. Grundloven har siden sin indførelse været medvirkende til at Danskere er et af de mest tillidsfulde folkefærd i verden. Tillid er det modsatte af kontrol.


Med lige skal lige mødes. Så når folketingets flertal forbryder sig mod Grundloven, så må det naturlige svar være selv at tage ansvar og nægte at følge de love der ikke er i overensstemmelse med sandheden.


Sandheden er at vi hver især er til i vores egen ret. Det er samfundssystemet ikke. Systemet er skabt ud fra nogle tanker, idealer og principper for at tjene os mennesker bedst muligt. De bedste betingelser for den menneskelig ånd og dets virke er at skabe et miljø hvor dine iboende talenter og kreativitet får lov at udfolde sig og blomstre. De ideelle betingelser for dette er tillid og kærlighed, at du opdager dig selv og lader andre se dig.


Hvis du vil gøre en forskel og være medvirkende til at vi får et bedre Samfundssystem, må du selv tage stilling. Sig nej når du føler dig udsat for magtmisbrug fra systemets side. Sig nej hvis du som ansat i det offentlige skal udfylde tåbelige skemaer blot for kontrollens skyld.


Det er først når vi er mange nok der siger nej at der sker en reel forandring i det ydre. Men det starter inde i dig. I det øjeblik du kender og står fast på sandheden. Du må finde modet til dette i dig selv.


Jeg har selv valgt at tage udfordringen på mig i forhold til fartbøder og parkeringsbøder. Og har netop anket byrettens Dom til landsretten. Læs med nedenfor.


Kærlig hilsen


JensKære RET


Angående anklage om overtrædelse af færdselsloven.


Jeg bestrider ikke at jeg kørte stærkt den pågældende dag, 28 november 2016 på den Fynske motorvej ved Nørre Åby. Jeg kørte efter forholdende. Og der var meget lidt trafik den pågældende dag. Med få biler i det inderste spor. Og hel fri bane i det yderste spor, så langt øjet rakte. Jeg har haft og kørt bil i over fyrre år. Og i størstedelen af den tid har jeg kørt som elite bilist i forsikringsmæssig henseende.


Jeg bestrider den måde loven bliver håndhævet på af ordensmagten. Og jeg bestrider den måde den lovgivende magt udøver sin magt, eller rettere misbruger sin magt. Og min hensigt med at gå i retten med dette, er at afprøve og teste om de flotte ord om magtens tredeling har nogen relevans overhovedet. For i mine øjne er det Rettens opgave at holde de to andre magtinstanser i ave og kalde til orden når dette ikke er tilfældet og der har fundet magt misbrug sted. Og det har der. Jeg føler mig udsat for magtmisbrug. Ved at blive anklaget for at have kørt stærkt på motorvejen. Uden skelen til de faktiske trafikale forhold den på gældende dag. Den lov der ligger bag denne anklage accepterer jeg derfor ikke som værende tidsvarende og i pagt med mine rettigheder som borger.


Som borger i dette land er jeg klar over nødvendigheden af at have regler og love som rettesnor for ret færd. Når mange mennesker er forsamlet på lidt plads er det nødvendigt med ”færdselsregler” sådan at vi ikke unødigt bumber ind i hinanden. Men disse ”færdselsregler” kan aldrig være absolutte. Som menneske er vi nødt til at opøve og have en indre fornemmelse af ret færd. Vi kan ikke forvente og skal heller ikke forvente at alle først skal slå op i LOVEN for at vide hvad der er det rette at gøre. Så det handler om tillid. Tillid til at andre vil mig det godt, tillid at jeg vil andre det godt og tillid til egne indre sansninger. Det er den ånd jeg er vokset op i og som jeg ser udfolde sig imellem mennesker i dette prægtige land vi kalder Danmark.


I mine øjne er der et misforhold mellem på den ene side ”FOLKET” som beskrevet ovenfor, som TILLID. Vi vil hinanden og møder hinanden med et åbent sind. Og på den anden side en system tænkning uden fornemmelse for hvad der rør sig i folket. Repræsenteret af en magt elite, som har købt sig sæder i vores alles Folketing. En Elite der lider af den vrangforestilling at folket er som ”børn” der ikke ved deres eget bedste. Og derfor må guides med hård hånd. En elite der tyer til populistiske retorikker om at du bør frygte din nabo og melde ham til politiet hvis han ser ”underlig ud”. Og denne magt elite misbruger sin magt ved at true, skræmme og forsøge at kvæle den frie ånd i folket og i mig som borger.


Så når folketinget beslutter at indkøbe og indsætte 100 nye fotovogne og senere beslutter at bemande disse med u udannet personel. Så har det intet med færdselssikkerhed at gøre. Så er det ren kassetænkning. ”Hvordan kan vi flå flest mulige penge op af lommerne på folket?” Og et forsøg på at kue fok under dække af det giver tryghed at have faste fundamentale regler.


Når politiet, eller deres u udannede substitut parkerer sin fotovogn lige der hvor en tresporet motorvej bliver til to sporet og hastigheds skiltet siger 110 km. Så er det ikke for at regulere og sikre at der undgås ulykker. Så er det for at få flest mulige kroner i kassen. ( Er de nye ansatte provisions lønnet? ) Og samtidig skræmme og intimidere folk der kører efter forholdende. Til at være bange for repressalier og straf.


Som bruger af de Danske motorveje, er jeg blot en af mange, som dette forældede livssyn ikke virker på. ”Der bliver generelt kørt Raskt til” på motorvejene. Og i almindelighed er dette ganske ufarligt. Hastigheden falder helt af sig selv når mange biler bruger vejene.


Som jeg ser det, er der kræfter i dette land som gerne puster sig op til store ord om bekæmpelse af fundamentalisme i fjerne egne af kloden. Og som ikke har skrupler i af sende militæret ud og slå folk ihjel, for at de kan lære at opføre sig på den ”rette måde”. Vi har jo ” Demokrati” ikke? De samme kræfter ser tilsyneladende ikke at de selv er ligeså fundamentalistiske i deres ”Mindset”. Eller også er det et helt bevidst valg, som handler om at bevare magten for enhver pris?


Denne middelalder agtige tænkning har ingen steder hjemme i et moderne samfund. Et samfund som i den grad har brug for innovative, kreative kræfter, som kun kan trives og udfolde sig i frihed og værdighed. Demokrati er i sig selv ingen garanti for at der ikke finder magt misbrug sted. Det er det indhold og de værdier vi lægger i fortolkningen af demokratiet der afgør om det er levedygtigt.


Forandring kommer nedefra og aldrig fra de velbjærgedes, veldækkede bord. Forandring er i gang. Og vi er mange der har opdaget dette. Spørgsmålet er hvornår og hvordan denne forandring også kan ses og måles i de øverste lag i dette samfund. Dette er mit forsøg på at gøre opmærksom på et magtmisbrug på en fredelig måde og inden for de muligheder jeg har til rådighed.


Mit håb er at denne RET vil være sig sit ansvar bevidst, som en afbalancering i forhold til de to andre magtinstanser. Og at der rent faktisk er en indre indbygget værdi i at bekende sig til en demokratisk styreform. Min frygt er at denne RET blot virker som et bevidstløst stempel kontor for et system og styreform der allerede for længst er afgået ved døden. Og som nu blot viser de sidste krampetrækninger inden den endelige forrådnelse.


I kærlighed


Jens Bo Jacobsen


Kunsten og nødvendigheden af at dele                                                          18 01 2017


Jeg vil dele mine erfaringer ud i kunsten at dele. Og min påstand er at når du har lært den kunst, så vil du få det lettere med de udfordringer du står i og du vil føle dig mere fri indeni.


Hvad betyder det at dele? Hvilke forudsætninger skal være tilstede i dig selv og hos den du deler med? Hvad kan deles? Hvad er din sandhed?


Først og fremmest bør indstillingen være, både hos dig selv, og den du deler med, at der ikke er noget der skal ”fikses”. Du er absolut helt okay med alt hvad du indeholder. Tit bliver de udfordringer du står i, vist af dem du omgås i det daglige. Din daglige omgangs kreds viser dig, spejler tilbage til dig hvad du selv sender ud. Så hvis du bliver ved med at blive provokeret på et bestemt område i dit liv. En øm tå, der bliver ved med at påkalde dig sin opmærksomhed. En partner du har vanskeligt ved at kommunikere med. Så er det en god ide, at du tager dig af det i dig, som ikke bliver mødt.


Og en af måderne til det er at dele og acceptere alt det der er i dig. Også det du har svært ved at acceptere om dig selv. Dybt i skyggerne, i det du har sværest ved at tale om, ligger din kraft gemt. Og du ved måske engang ikke hvad det er du ikke kan tale om. Du kan have en blokering, et sår, der er begravet så dybt, at det er uden for din bevidsthed. Men det er der. Du er bare ubevidst om det. Og den kraft har evnen til at styre dit liv, indtil du bliver bevidst om det, kan give det lys og kærlighed.


Der er et paradoks i at du ikke skal ”fikses”. Du er nemlig allerede hel. Der er ikke noget galt med dig. Men du holder på en energi, en tanke, en følelse og når du giver slip på den energi, bliver sidegevindsten at dit problem bliver lettet.


Det du selv skal gøre er at tage dig af dig selv. Det kræver at du er villig til at arbejde med dig selv, lave dit hjemmearbejde, finder modet til at kigge på det du har sværest ved. Det at dele er ikke helt ekstrovert at dele hvad som helst med hvem som helst. Det ville være som at kaste perler for svin. Det er dit GULD vi taler om. Så du skal opøve en skelne evne i hvem du deler hvad med. Den du deler med skal kunne lytte til dig uden at dømme dig og uden at ville lave dig om. Så optimalt finder du en der rummer dig ultimativt. Som du ved vil elske dig uanset hvilke handlinger eller ytringer du kommer med. Kan være en terapeut, men en god ven kan have samme funktion.


Dit eget hjemmearbejde vil så bestå i at bearbejde det du har delt. Det kan du gøre på flere måder. Bl.a. ved refleksion, ved at forbinde dig med naturen, ved dans eller ved meditation. Når du sætter dig for at meditere starter du med at have dit tema i din bevidsthed. Efterhånden som du slapper af, giver du slip på dit tema, finder ind i den meditations form du er tryg ved. Om det er at gentage et mantra eller at du forbinder dig med din energi. Metoden er ikke den vigtigste. Men mere det at du kan give helt slip, slappe af helt dybt inde. Eller i dans at danse med dit tema, give slip på tankerne og falde totalt ind i kroppens bevægelser.


Hvis du formår at slappe af på den her beskrevne måde vil du finde at du lige pludselig ser på dit problem eller det du har arbejdet med. Med nye øjne. Der er noget der har givet slip i dig.


Noget af det som oftest volder de største problemer at stå ved og tale om ved sig selv. Er den forskel der er mellem den du er inderst inde og så den du er udenpå. Som er formet af omgivelserne, af dine forældre eller den kultur du er opvokset i. For hvad er sandheden? Du er først og fremmest den du er indeni. Du er ikke dit ydre jeg. Du er ikke det andre siger om dig, eller det du tror de siger om dig. Det der er kunsten er at finde frem til den du er indeni. For det er din sandhed. Men den ligger skjult indtil du aktivt vælger at søge efter skatten.

Så læg mærke til hvilke spejl du får fra dine omgivelser. Og tag dig af det SELV. Du får ikke noget ud af at rende til den ene terapeut eller healer efter den anden, hvis du ikke også laver dit hjemme arbejde. Selvfølgelig kan du få hjælp af at gå til en terapeut eller healer. Du bliver formentlig spejlet på en dybere måde. Men det egentlige arbejde er dit eget. De indsigter du får. Den lettelse af en byrde. Den glæde du mærker indeni bliver resultatet.


I kærlighed til dig og alt hvad du er. Velkommen til det hele.


Jens